W dniu 5 kwietnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udzieliło odpowiedzi posłowi Sylwestrowi Chruszczowi na interpelację w sprawie uprawnień przysługujących żołnierzom-górnikom. Chodzi o osoby, które w latach 1949-1959 z powodów politycznych trafiły do kopalń węgla kamiennego, uranu i do kamieniołomów.

Poniżej treść interpelacji oraz odpowiedź:

INTERPELACJA:

Szanowna Pani Premier,

W latach 1949-1959 spore grupy organizacji niepodległościowych były prześladowane i represjonowane z powodów politycznych. Znaczna część z nich została skierowana do zastępczej służby wojskowej w batalionach pracy w kopalniach węgla kamiennego, uranu i kamieniołomach. Spora liczba ofiar represji wojennych i okresu powojennego straciła zdrowie, często życie, a wielu z nich zostało inwalidami do końca życia.

Z ponad 200 tys. byłych żołnierzy górników obecnie żyje zaledwie około 40 tys., natomiast żołnierzy wydobywających uran w granicach 200 osób, większość z nich wskutek chorób popromiennych nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji.

W temacie nieludzko eksploatowanych w okresie represji stalinowskich ponad 200 tys. młodych mężczyzn w przeszłości kierowane były interpelacje i zapytania. Ówczesny minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz  w odpowiedzi zaznaczył, iż podległy jemu resort stoi na stanowisku, że zagadnienie zadośćuczynienia przez polskie państwo weteranom walki o niepodległość i ofiarom represji, w tym również żołnierzy górników, niewątpliwie wymaga nowych uregulowań prawnych lecz do dzisiaj nie zostało to zrobione.

Uważam, że po 60 latach, gdy liczba osób będących wówczas zakwalifikowanych jako element klasowo obcy i politycznie obciążony, jest znacznie niższa, wydaje się słusznym znaleźć rozwiązania korzystne, szczególnie dla tych żołnierzy górników, którzy obecnie znajdują się w trudnej sytuacji materialnej bądź zostali inwalidami w wyniku doznanych represji.

Mając na uwadze dobro osób represjonowanych, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Czy i ewentualnie kiedy rozważana jest możliwość dopisania  żołnierzy górników do ustawy  kombatanckiej?

Z poważaniem
Sylwester Chruszcz
Poseł na Sejm RP

ODPOWIEDŹ:

  1

2

3

M.S